Το Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Εγγραφείτε στο πρόγραμμα και ενισχυθείτε προκειμένου να:

 

 • εκσυγχρονίσετε την παραγωγική, εμπορική και διοικητική σας λειτουργία
 • αναβαθμίσετε τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγετε νέες μορφές υβριδικής εργασίας
 • ψηφιοποιήσετε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • ξενοιάσετε από συνεχόμενες ενημερώσεις στο eshop σας
Επισκεφτείτε την πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο https://digitalsme.gov.gr.
Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει και υποβάλλονται έως και 31/10/2022!

Κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται

 

 • Λογισμικό με μορφή on premise (αγοραζόμενο)
 • Λογισμικό  με μορφή Cloud. Στην περίπτωση του Cloud έως και 3 χρόνια συνδρομής.
 • Υπηρεσίες έως και 30% τις συνολικής αξίας
 • Cross selling σε υπάρχων πελάτες (module, χρήστες κλπ)
 • Όχι Hardware (υπολογιστές κλπ), όχι συμβόλαια νέων εκδόσεων.

Δικαιούχοι

 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Εξακολουθούν να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

 

Στην Ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης αναφέρονται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα.

[themify_button bgcolor=”blue” size=”small” nofollow=”no” link=”http://digitalsme.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_I.pdf#page=16“]ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ pdf[/themify_button]

Υποψήφιες κατηγορίες πελατών εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

 • Μικροί πελάτες από 0.1 ΕΜΕ έως 5 και από 5 έως 10. Όπου 0.1 ΕΜΕ νοείτε εργαζόμενος με πρόσληψη έστω και 2 εβδομάδων
 • Μικρομεσαίοι πελάτες από 10 ΕΜΕ έως 18 και από 18 έως και 25
 • Μεσαίοι πελάτες από 25 ΕΜΕ έως 32 και από 32 έως 40
 • Μεγάλοι πελάτες από 40 ΕΜΕ έως 50 και από 50 έως 250

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

ΕΔΩ