Καλάθι
Το Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Εγγραφείτε στο πρόγραμμα και ενισχυθείτε προκειμένου να:

 

 • εκσυγχρονίσετε την παραγωγική, εμπορική και διοικητική σας λειτουργία
 • αναβαθμίσετε τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγετε νέες μορφές υβριδικής εργασίας
 • ψηφιοποιήσετε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • ξενοιάσετε από συνεχόμενες ενημερώσεις στο eshop σας
Επισκεφτείτε την πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο https://digitalsme.gov.gr.
Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει και υποβάλλονται έως και 31/10/2022!

Κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται

 

 • Λογισμικό με μορφή on premise (αγοραζόμενο)
 • Λογισμικό  με μορφή Cloud. Στην περίπτωση του Cloud έως και 3 χρόνια συνδρομής.
 • Υπηρεσίες έως και 30% τις συνολικής αξίας
 • Cross selling σε υπάρχων πελάτες (module, χρήστες κλπ)
 • Όχι Hardware (υπολογιστές κλπ), όχι συμβόλαια νέων εκδόσεων.

Δικαιούχοι

 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Εξακολουθούν να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

 

Στην Ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης αναφέρονται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ pdf

Υποψήφιες κατηγορίες πελατών εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

 • Μικροί πελάτες από 0.1 ΕΜΕ έως 5 και από 5 έως 10. Όπου 0.1 ΕΜΕ νοείτε εργαζόμενος με πρόσληψη έστω και 2 εβδομάδων
 • Μικρομεσαίοι πελάτες από 10 ΕΜΕ έως 18 και από 18 έως και 25
 • Μεσαίοι πελάτες από 25 ΕΜΕ έως 32 και από 32 έως 40
 • Μεγάλοι πελάτες από 40 ΕΜΕ έως 50 και από 50 έως 250

Μερικές από τις έτοιμες λύσεις μας

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

ΕΔΩ
3301000.01